Inclusief Onderwijs

kinderen met een beperking in het reguliere onderwijs

Bij inclusief onderwijs zitten kinderen met een beperking op een gewone school en krijgen zij passende hulp en ondersteuning. Dat is dus anders dan speciaal onderwijs, waar die kinderen in een speciale school worden ondergebracht waar ook andere kinderen met een beperking zitten. 

In 2016 ratificeerde Nederland het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap. In dit verdrag wordt inclusief onderwijs als norm gesteld. In Nederland geldt ook de wet passend onderwijs. Volgens die wet mag een school een leerling doorsturen naar speciaal onderwijs.

De situatie van Kubo

Kubo tijdens de Cello les. Foto: Jana Vyrastekova

Mag Kubo terug naar zijn school?

De ouders van Kubo willen hem dus graag in het reguliere onderwijs houden. Eigenlijk gewoon op de school waar hij nu zit en zijn vriendjes heeft en in de buurt van waar hij woont. De school gaf echter aan dat zij na 6 jaar niet meer in staat zijn om passend onderwijs te bieden en dat Kubo niet langer op school kan blijven.

Het ging uiteindelijk mis in groep 6 toen de routine die in groep 5 heel goed werkte er niet meer was. Zijn ouders vatten het zo samen:  „Het is te vergelijken met een kind in een rolstoel: als je daar een wiel van wegneemt en zegt: ga maar gezellig meespelen, dan werkt dat gewoon niet.”

Nadat de school niet meer kon voldoen aan de specifieke instructie- en onderwijsbehoefte van Kubo ging zij op zoek naar plekje in het speciaal onderwijs. Iets wat zijn ouders dus juist net niet wilden voor Kubo en waartegen zij bezwaar maakten. Kubo mocht tijdelijk wel op school blijven maar niet in zijn klas en dus besloten zijn ouders dan maar tijdelijk privé onderwijs te zoeken tot een betere oplossing werd gevonden. 

 

Kinderen leren 

Kinderen leren met elkaar en van elkaar. School is een afspiegeling van de maatschappij en het is een slechte zaak als je een deel van de samenleving wegstopt. Kinderen horen bij elkaar te zijn, dan kunnen ze ook beter met elkaar omgaan als ze volwassen zijn.

Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoek lijkt uit te wijzen dat kinderen met een beperking veel meer leren op een reguliere school: „Inclusief onderwijs zorgt voor een veel stevigere cognitieve basis en geeft ook sociaal gezien een betere kans om te leren leven binnen de maatschappij."

Kan het kwaad?

Nee, zeggen de ouders van Kubo, we zien eigenlijk twee groepen. Bij de ene groep kinderen heeft het weinig effect. Bij de andere groep kinderen, met een groot empathisch vermogen, vindt Kubo heel leuk aansluiting. Hij laat emoties zien, is heel oprecht en die kinderen zien in hoe gezellig hij is. Bovendien voelen ze zich veilig bij Kubo, omdat hij niet meedoet aan kliekjesvorming.”

De ervaringen van de school

Kubo zat al jarenlang op de reguliere basisschool in Utrecht. Mede dankzij goede afspraken tussen zijn ouders en de school leverde dat tot nu toe geen problemen op. Tot in groep 6 dus waar de problemen ontstonden. De school geeft aan dat er moeilijkheden in de klas ontstonden: Kubo vertoonde moeilijk en afwijkend gedrag. De school begeleidde Kubo in de afgelopen acht jaar intensief, maar ook de extern ingehuurde expertise en begeleiding bracht geen verandering in de situatie. De school concludeert 'Kubo vertoont dusdanig afwijkend dat hij vanwege zijn beperking te veel verschilt van andere leerlingen.' Hierop heeft de school dan ook de door de ouders zo gewraakte verwijderingsprocedure ingezet. 

Is er sprake van discriminatie?

Is er sprake van discriminatie op basis van Kubo's handicap en heeft de school te gemakkelijk Kubo doorverwezen naar het speciale onderwijs?

Op die vragen heeft het College van de Rechten van de Mens een antwoord gegeven.

De uitspraak

Het College oordeelt dat er geen sprake van discriminatie is geweest. "De school begeleidde de jongen acht jaar lang intensief. Verdergaande of langduriger aanpassingen konden van de school niet worden gevraagd. Daarom discrimineerde de school de jongen niet." De school heeft volgens het college genoeg inzet geleverd om Kubo te helpen. "Bij de begeleiding van de jongen schakelde de stichting ook externe deskundigheid in. Het is onaannemelijk dat het inschakelen van meer externe deskundigheid tot een ander besluit had geleid dan het verwijderen van de jongen. Daarom is er jegens de jongen geen verboden onderscheid gemaakt op grond van handicap of chronische ziekte." Met die laatste passage geeft het college dus ook aan dat de school voldoende inzet heeft geleverd en niet te snel de conclusies heeft getrokken. De volledige uitspraak vind je hier.

Toekomst van Kubo

De ouders van Kubo hebben teleurgesteld gereageerd op de uitspraak. Zij gaan op zoek naar een andere reguliere school die Kubo wel wil aannemen. Tot die tijd krijgt Kubo thuisonderwijs en proberen zijn ouders hem zoveel mogelijk te laten afspreken met vriendjes en klasgenoten, want die mist hij enorm. 

Laat weten wat jij vind van inclusief onderwijs via onze stelling.

Naar de stelling

  • ANBI
  • Centraal Bureau Fondsenwerving
  • Vriendenloterij
  • helpfreely
  • whydonate